ค้อนบด

img-article img-article

สิ่งแวดล้อม …

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบครั้งใหญ่ต่อชีวิตของผู้ที่ถูกบังคับให้หนีหลายล้านคนทั่วโลกและการทำงานของ UNHCR ...

img-article img-article

บทความ: ผลกระทบ…

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของแหล่งน้ำ โดยการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนคือการเปลี่ยนแปลง ...

img-article img-article

World Bank ประเมินไทยฟื้นตัวแม้เศรษฐกิจโลกชะลอ แนะเพิ่มพื้นที่…

ความท้าทายที่รุนแรงทั่วโลกคาดว่าจะส่งผลต่อการฟื้นตัวในปี 2566 และทดสอบความสามารถในการปรับตัวของประเทศไทย โดยคาดว่าจะ ...

img-article img-article

จับตา 'ปาล์มน้ำมัน

6 มกราคม 2566 เวลา 10:50 น. ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics คาดว่า ปี 2566 รายได้เกษตรกร 5 พืชเศรษฐกิจหลักของไทย จะลดลง 4.7% อยู่ที่ ...

img-article img-article

สงครามและความเปราะบางของระบบอาหารเชิงอุตสาหกรรม

สงครามรัสเซีย-ยูเครนนอกจากจะสร้างแต่ความสูญเสียมหาศาลต่อชาวยูเครนแล้ว ยังส่งผลกระทบในวงกว้างต่อระบบอาหารของโลกที่พึ่งพาการผลิตเชิง ...

img-article img-article

ธุรกิจ Logistics & Supply Chain ปรับตัวอย่างไร เมื่อ COVID …

covid-19 ที่แพร่ระบาดทั่วโลก ส่งผลให้บางประเทศเลือกใช้มาตรการล็อกดาวน์ จำกัดช่วงเวลาการเดินทางและปิดการให้บริการในบางธุรกิจเป็นการชั่วคราว ...

img-article img-article

สรุปยอดขายรถยนต์ครึ่งปีแรก 2566

ผลการดำเนินงานของ Toyota Motor Thailand ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 มียอดขายโดยรวมอยู่ที่ 136,859 คัน ลดลง 3.6% มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 หรือ เท่ากับ 33.7% ของ ...

img-article img-article

EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK คู มือ การ

ในหน าแถบสีเหลือง หากในหมวดคำแนะนำมีตัวอักษร "p"ต อท าย แสดงว าวัตถุอันตรายนั้นอาจเกิดปฏิกิริยา

img-article img-article

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็นที่ประจักษ์แล้วทั่วโลก ประเทศไทยในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มแม่น้ำโขงกำลัง ...

img-article img-article

รู้จัก "หญ้าทะเล" ระบบนิเวศชายฝั่ง ความหวังการขับเคลื่อน …

และยังรวมไปถึงระบบนิเวศทางทะเลอื่นๆ อาทิ พื้นที่ป่าชายเลน และป่าพรุน้ำเค็ม ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ล้วนมีศักยภาพในการกัก ...

img-article img-article

ความเสียหายทาง

ในแง่ของธุรกิจและการรายงานทางการเงิน ผู้ใช้งบการเงินต้องการที่จะทราบว่าสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างไร ...

img-article img-article

| ปัจจัยสังคมกำหนด

คณะกรรมาธิการฯ ได้พัฒนากรอบแนวคิดในการศึกษาปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพที่กระทบต่อความเป็นธรรมด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ ...

img-article img-article

การกลายสภาพเป็น ทะเลทราย คืออะไร มีปัจจัยใดบ้าง

ถึงแม้ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของดินจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ตามสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศของโลก แต่สาเหตุหลักที่ ...

img-article img-article

การประเมินผลกระทบจาก

รายงานของยูนิเซฟพบว่า เด็กในประเทศไทยเผชิญ "ความเสี่ยงสูง" จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เยี่ยมชมหน้าเว็บ

img-article img-article

ภัยแล้ง เกิดขึ้นได้อย่างไร และส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไร

ภาพถ่าย Juanita Swart. ผลกระทบของภัยแล้ง. นอกจากปรากฏการณ์เอลนิโญ (El Niño) เป็นสาเหตุของการเกิดภัยแล้งในหลายพื้นที่แล้ว ยังเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ...

img-article img-article

ยุง พาหะโรคร้ายที่ควรระวัง

ยุง แมลงขนาดเล็กซึ่งเป็นพาหะของโรคหลายชนิดที่อาจส่งผลร้ายแรงถึงชีวิต การตระหนักถึงอันตรายของโรคที่เกิดจากยุงและรู้จักป้องกันตนเองจาก ...

img-article img-article

สภาวะน่าสบายและการออกแบบภูมิอากาศขนาดย่อม

ภูมิอากาศขนาดย่อม (Micro climate) คือสภาพอากาศเฉพาะพื้นที่หรือเฉพาะจุดย่อย ๆ มีขอบเขตของขนาด (scale) ที่ต่างกันไปตามแต่ละสายวิชาชีพหรือตามคำจำกัดความ ...

img-article img-article

รายงานประเมินผลกระทบทางสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน…

ไฮไลต์. ประเทศไทยกำลังเผชิญกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากโรคโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก แน่นอนว่ากลุ่มประชากร ...

img-article img-article

5 Megatrends ปี 2020-2030 ที่มี

ในสหรัฐอเมริกา พื้นที่ชนบทมีสัดส่วนแพทย์ 39.8 คน ต่อหนึ่งแสนคน เทียบกับแพทย์ในเขตเมืองมี 53.3 คน ต่อหนึ่งแสนคน การกระจายแพทย์ ...

img-article img-article

SDG Vocab | 37 – Sustainable Urbanization

SDG Vocab | 37 – Sustainable Urbanization – การกลายเป็นเมืองอย่างยั่งยืน. ' การกลายเป็นเมือง ' หรือ urbanization คือ กระบวนการทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยน ...

img-article img-article

ภาวะโลกร้อน (Global Warming)

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หมายถึง การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลกสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอากาศบริเวณใกล้ผิวโลกและน้ำในมหาสมุทร ในช่วง 100 ปีที่ผ่าน ...

img-article img-article

อัตราความยากจนของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

ระหว่างปี 2558- 2561 อัตราความยากจนของประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.2 เป็นร้อยละ 9.8 อีกทั้ง จำนวนประชากรที่อยู่ในภาวะยากจน ...