ค้อนบด

img-article img-article

การจัดการดินลูกรัง

หน้าดินถูกชะล้างพังทลายได้ง่ายดินมีความสมบรูณ์ต่ำ และการจัดระบบ ... สามารถปลูกพืชได้ผลผลิตดี

img-article img-article

อมิสตา

สารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดดูดซึมใช้ได้กับพืชผักและไม้ผลหลายชนิด ออกฤทธิ์กว้างขวางทั้งป้องกันและกำจัดอย่างมี ...

img-article img-article

การแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน

"...การอนุรักษ์ดินต้องดำเนินควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ การอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกต้องทำให้กว้างขวางเพื่อป้องกันและรักษาหน้าดินไม่ให้สูญหาย ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาดำเนินการในบริเวณที่จะฟื้นฟู และอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสื่อมโทรมต่างๆ..." … See more

img-article img-article

การวิเคราะห์การชะล้างพังทลายของดิน …

บทคัดย่อการศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์การชะล้างพังทลายของดิน โดยใช้สมการสูญเสียดินสากล (usle) และเพื่อประเมินการสูญเสียธาตุอาหารพืชในลุ่มน้ำ ...

img-article img-article

ดิน

ดิน. ชั้นดินที่อยู่ใต้รากของพืช. ดิน หมายถึง วัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการสลายตัวทางกายภาพ และทางเคมีของหินและแร่ ...

img-article img-article

บทที่ 12

การชะล้างพังทลายขึ้นไปอีก (ภาพที่ 12.1) ภาพที่ 12.1 ผลกระทบจากการชะล้างพังทลายของดินบนพื้นที่บริเวณต่างๆ

img-article img-article

Estimation of the Soil Loss Rate in Eastern Part of Thailand

C = ปัจจัยการจัดการพืช (cropping management factor) P = ปัจจัยการปฏิบัติการป้องกันการชะล้างพังทลาย (erosion control practice) ปัจจัยดัชนีของสมการสูญเสียดินสากล

img-article img-article

กรมทางหลวง | DEPARTMENT OF HIGHWAYS

กรมทางหลวงได้นำเทคนิควิธีการหญ้าแฝกมาประยุกต์ใช้ในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินเชิงลาดถนนตั้งแต่ พ.ศ. 2536 จนถึง ...

img-article img-article

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรดิน. ความสำคัญของดิน ทรัพยากรดิน แบ่งตามการใช้ประโยชน์ได้ 2 ประเภท คือ เนื้อดิน (soil) และที่ดิน (land) เนื้อดินหมายถึง ชั้นของดินบนพื้นผิว ...

img-article img-article

ปุ๋ยยูเรีย กับความจริงของที่หลายคนยังไม่รู้

นับว่าเป็นปุ๋ยอีกหนึ่งประเภทที่รู้จักกันดีในวงการเกษตร เนื่องจากปุ๋ยยูเรียมีปริมาณไนโตรเจนสูง และมีบทบาทต่อการเจริญเติบโตของพืช ...

img-article img-article

การขาดธาตุสังกะสีในพืช

6.พืชขาดธาตุสังกะสีจะผลิตออกซิเจนได้น้อยลง หรือไม่ผลิตเลย. การขาดธาตุสังกะสีในพืชนั้น ส่วนมากจะเกิดขึ้นกับดินที่มีสภาพ ...

img-article img-article

ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช

ในจำนวนธาตุอาหารที่พืชจำเป็นต้องใช้เพื่อการเจริญเติบโตออกดอก ออกผล ซึ่งมีอยู่ 16 ธาตุนั้น มี 3 ธาตุ ที่พืชได้มาจากอากาศและน้ำ คือ คาร์บอน ( c ...

img-article img-article

พืชคลุมดิน เพื่อป้องกันการกัดเซาะและชะล้างพังทลายของดิน

พืชคลุมดินควรเป็นพืชที่ปลูกแล้วเติบโตได้เร็ว มีรากแน่นแตกรากเร็ว เพื่อยึดเกาะดินและองค์ประกอบของดินไว้เมื่อเกิดลม ...

img-article img-article

เคล็ดลับฟื้นฟูสุขภาพดิน …

ดินกรดมีผลต่อการปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ลงสู่ดิน รวมทั้งพืชไม่สามารถดูดซึมแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ได้ แก้ไขโดย ...

img-article img-article

โครงการแกล้งดิน

1.2 ระบายน้ำเฉพาะส่วนบนออก เพื่อชะล้างกรด ... นี้ใช้สำหรับพื้นที่ที่จะทำการปลูกพืชไร่ พืชผัก ไม้ผล หรือไม้ยืนต้น แต่วิธีนี้ ...

img-article img-article

พืชคลุมดิน

พืชคลุมดิน ... ป้องกันการชะล้างของหน้าดิน พืชคลุมจะส่งรากลงไปในดิน และยึดเม็ดดินไว้ ทำให้ผิวดินไม่ถูกเซาะได้ง่าย เมื่อมี ...

img-article img-article

แกล้งดิน

ใช้น้ำชะล้างความเป็นกรด เมื่อล้างดินเปรี้ยวให้คลายลงแล้วดินจะมีค่า pH เพิ่มขึ้นอีกทั้งสารละลายเหล็กและอลูมินั่มที่เป็น ...

img-article img-article

A STUDY OF APPLICATION OF GEOGRAPHIC …

Title A Study of Application of Geographic Information System (GIS) and the Universal Soil Loss Equation to Estimate Soil Erosion in Kwaew Noi Watershed, Phitsanulok Province Author Saowalak Srathongtien Advisor Tanyalak Sripho Academic Paper Thesis B.S. in Geography, Naresuan University, 2016 Keywords Erosion, USLE GIS ABSTRACT