ค้อนบด

img-article img-article

เศรษฐกิจหมุนเวียน – …

เศรษฐกิจเส้นตรงนี้จะไม่ใช่ปัญหา หากเรามีทรัพยากรธรรมชาติให้ใช้โดยไม่มีวันหมด หรือสร้างขยะได้โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ การ 'ถลุง' จากอดีต ...

img-article img-article

บล็อก Yoair

ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม. เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญ ...

img-article img-article

Blockchain สามารถเอาชนะภัยคุกคามในตลาดพลังงานหมุนเวียน…

Blockchain สามารถเอาชนะภัยคุกคามในตลาดพลังงานหมุนเวียนได้อย่างไร? ในขณะที่ประชาคมโลกพยายามลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและปรับตัวให้เข้ากับผล ...

img-article img-article

โมเดลเศรษฐกิจ บีซีจี – สอวช.

มูลค่าเศรษฐกิจ BCG เพิ่มขึ้นจาก 3.4 ล้านล้านบาทในปี 2562 เป็น 4.4 ล้านล้านบาทในปี 2565. จ้างงานรายได้สูง : สร้างงานใหม่ในอุตสาหกรรม BCG ...

img-article img-article

"เมื่อแฟชั่นสุดปัง กำลังจะพังโลก" ผลกระทบจาก Fast …

หมดยุคการนำเสื้อผ้ากลับมาซ่อมแซมเพื่อใส่ใหม่ไปเสียแล้ว เมื่อกระแส Fast Fashion ได้เกิดขึ้น และเปลี่ยนวงจรของเสื้อผ้าให้สั้นลง เพราะกระแสแฟชัน ...

img-article img-article

พลังงานทดแทน | Renewable Energy – ระเบียงบรรณปันสาระ

พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) พลังงานหมุนเวียน. พลังงานเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานที่ใช้ในการ ...

img-article img-article

เศรษฐกิจหมุนเวียน (CIRCULAR ECONOMY) – Futurist

ในปัจจุบัน เศรษฐกิจหมุนเวียนกำลังได้รับการผลักดันในภาครัฐบาลในระดับโลก ในปี 2020 มีการก่อตั้ง Global Alliance on Circular Economy and Resource Efficiency (GACERE) ซึ่ง ...

img-article img-article

ชุดการเรียนรู้ที่ 5 การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ

ชุดการเรียนรู้ เร่อื งระบบนิเวศ วิชาวิทยาศาสตรพ์ ้นื ฐาน (ชีววิทยา) ช้ันมธั ยมศึกษาปีท่ี 4 ชุดการเรียนรู้ท่ี 5 การหมุนเวียนสารในระบบนเิ วศ โดย ...

img-article img-article

ผลกระทบของภาวะโลกร้อน

ผลกระทบของภาวะโลกร้อน. ไม่มีใครรู้ว่าโลกร้อนมากเพียงใดที่จะ "ปลอดภัย" แต่ที่เรารู้ก็คือ ภาวะโลกร้อนกำลังก่อให้เกิด ...

img-article img-article

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

3/8 การศึกษารูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) เป้าหมาย 1) เพื่อศึกษาทบทวนข้อดีและข้อเสียและผลกระทบของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่มีต่อ

img-article img-article

Thai HandbooksGuidelines

คู่มือเปิดเผย use of proceeds. คู่มือการออกและเสนอขาย GSSB. คู่มือการออกและเสนอขาย SLB. แนวทางการรายงานนายทะเบียน - รายชื่อผิดนัดชำระหนี้ ...

img-article img-article

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

กฟผ. ได้นำแนวคิดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ในการดำเนินงาน แทนแนวคิดระบบเศรษฐกิจเส้นตรง (Linear Economy) ที่เน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิด ...

img-article img-article

พลังงานหมุนเวียนกับผลกระทบ

นอกจากพลังงานหมุนเวียนที่มีทั้ง โครงการพลังงานหมุนเวียนที่ขายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ ยังมี ประชาชนและภาคธุรกิจที่ผลิตไฟฟ้าใช้เอง แต่ยังต้อง ...

img-article img-article

สรุปการขับเคลื่อนคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่

การขับเคลื่อนการคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ - เทพา ของเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน (Save Andaman from Coal) เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนโดยภาคประชาชน ...

img-article img-article

รู้จัก "พลังงานหมุนเวียน" ทางเลือกเพื่อโลกแห่งความยั่งยืน

ประโยชน์ของ "พลังงานหมุนเวียน" ที่มีต่อโลก และสังคม. พลังงานหมุนเวียน จัดเป็นพลังงานทางเลือก ที่มีประโยชน์มากมายต่อโลก และ ...

img-article img-article

เงินทุนหมุนเวียน ท งเลือกและท งรอดของ SMEs

ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 9 มกราคม-มีนาคม 2556 บทคัดย่อ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นแนวทางของการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่ง ...

img-article img-article

พลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย?

การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบพลังงานหมุนเวียน ไม่ใช่คำถามเรื่องความเป็นไปได้ทางเทคนิคหรือผลดีในทางเศรษฐกิจอีกต่อไป หากแต่เป็นเรื่องของ …

img-article img-article

Air Conditioning/Refrigeration Flashcards | Quizlet

Study with Quizlet and memorize flashcards containing terms like ความเร็วลมโดยเฉลี่ยผ่านคอยล์เย็น (Cooling Coil) ปกติเป็นเท่าใด 1 : 1.5 เมตรต่อวินาที 2 : 2 เมตรต่อวินาที 3 : 2.5 เมตรต่อวินาที 4 : 3 เมตรต่อ ...

img-article img-article

ภาวะเงินฝืด ลงทุนอะไรดี?

ผลกระทบของภาวะเงินฝืดต่อส่วนต่างๆ . เมื่อระบบเศรษฐกิจในประเทศขาดความสมดุล ไม่ว่าจะมีเงินเฟ้อติดลบเป็นระยะเวลานาน หรือเกิดภาวะเงินฝืด ...