ค้อนบด

img-article img-article

การแมปกระบวนการ Visio | บทช่วยสอนแบบเต็มสำหรับการ…

ส่วนที่ 2 วิธีสร้างแผนผังกระบวนการใน Visio. Visio รวมอยู่ในบรรทัดของ Microsoft Office ที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการสร้างไดอะแกรมและผังงาน เช่น แผนที่ ...

img-article img-article

วิดีโอ: สร้างแผนผังลำดับงาน

เริ่มต้นสร้างแผนผังลำดับงานของคุณ. คลิก > แทรกรูปร่าง และสร้างแผนภูมิโดยใช้รูปร่างจากแกลเลอรี เมื่อต้องการแทรกรูปร่าง ...

img-article img-article

การชุบโลหะ

การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า (Electroplating) คือ กระบวนการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสารละลายเกลือของโลหะ (Metallic salts) แล้วทำให้อิออนบวกวิ่งมารับประจุไฟฟ้าลบที่ชิ้น ...

img-article img-article

การเขียนผังงาน (Flowchart)

ประเภท Flowchart ที่ใช้บ่อย. Top – Down คือ การเขียนกระบวนงาน (flow) เรียงลำดับจากบนลงล่าง แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ. Sequence (ตามลำดับ) เป็นการเขียนแบบ ...

img-article img-article

3.1 | krubinaryit

เขียนแผนผังลำดับงาน (Flowchart) 1. เขียนบรรยาย (Natural Language) คือ เป็นวิธีการเขียนบรรยายอัลกอริทึมด้วยตัวอักษรเป็นภาษามนุษย์ เช่น การ ...

img-article img-article

12 ซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มการจัดการการก่อสร้างที่ดีที่สุด

คุณสามารถรับคุณลักษณะการรายงานขั้นสูงเพิ่มเติม เช่น ลำดับการเปลี่ยนแปลง การเริ่มต้น การประเมิน และการจัดการราคาเสนอโดย ...

img-article img-article

Gene (ยีน) | nsm

Gene (ยีน) หมายถึง หน่วยทางพันธุกรรมที่อยู่บนโครโมโซม มีองค์ประกอบที่สำคัญเป็น กรดนิวคลีอิก ที่เรียกว่า ดีเอ็นเอ (Deoxyribonucleic acid : DNA) เกิดจากการต่อกัน ...

img-article img-article

อัลกอริทึมและผังงานเบื้องต้น

ในการเขียนอัลกอริทึม มีเครื่องมือช่วยในการเขียนที่นิยมใช้ 3 แบบ คือ. 1. บรรยาย (narrative description) 2. ผังงาน (flowchart) 3. รหัสลำลอง (pseudo code) 1. การเขียน ...

img-article img-article

DV Learning by TIJ | แผนผังครอบครัว Genogram

การทำแผนผังครอบครัว Genogram คือ แผนผังครอบครัวเป็นการใช้สัญลักษณ์แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวอย่างน้อย 3 รุ่น ทั้ง ...

img-article img-article

บทที่ 6 การเขียนผังงาน

จุดประสงค์การเรียนรู้ •เข้าใจการใช้สัญลักษณ์ส าหรับการเขียนผังงาน •สามารถเขียนผังงานอย่างง่ายได้จากโจทย์ที่ก าหนดให้

img-article img-article

วิดีโอ: สร้างแผนผังลำดับงาน

การฝึกอบรม: สร้างแผนภูมิขั้นตอนใน PowerPoint 2013 เพื่อแสดงตัวอย่างขั้นตอนตามลำดับในกระบวนการ และเลือกจากเค้าโครงและตัวเลือกที่หลากหลาย มีหลักสูตร ...

img-article img-article

อัลกอริทึมและผังงานเบื้องต้น

ในการเขียนอัลกอริทึม มีเครื่องมือช่วยในการเขียนที่นิยมใช้ 3 แบบ คือ. 1. บรรยาย (narrative description) 2. ผังงาน (flowchart) 3. รหัสเทียม (pseudo code) 1. การเขียน ...

img-article img-article

CPR | nsm

CPR หรือ Cardiopulmonary Resuscitation คือ ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ เป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยชีวิตผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น ...