ค้อนบด

img-article img-article

บรรณานุกรมผ้าไทย: งานวิจัย

ขนิษฐา หอมสิน (2533) รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการอีสานเขียว ประจำปีการศึกษา 2533 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์อาชีพหัตถกรรมทอผ้า.

img-article img-article

การเลี้ยงสุกรหรือหมูและการเตรียมโรงเรือนและอาหารหมู

การจัดการพ่อหมู. -สุกรที่จะนำมาใช้เป็นพ่อพันธุ์ ควรมีอายุ 8 เดือนขึ้นไป. -ให้อาหารโปรตีน 16 % ให้กินอาหารวันละ 2 กิโลกรัม. -การให้ ...

img-article img-article

PSU Knowledge Bank: …

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการย้อมสีธรรมชาติกับวัตถุดิบที่ใช้ทำผ้าจวนตานี Natural dyeing on Juan Tani Ikat textiles: Authors: จุรีรัตน์ บัวแก้ว

img-article img-article

จัดซื้อจัดจ้าง

เปิด 400 รายชื่อผู้ให้เช่าโกดังเก็บข้าวโครงการรับจำนำในสต๊อกรัฐบาล"ยิ่งลักษณ์"พบเจ้าของ โรงสี ... 240.หจก.พรอำนวยทรัพย์การฝ้าย.

img-article img-article

The studies Natural Extract in dyeing cotton

ผลเขียวช่้การยวยให้อมสีผ้าฝ้ายด้วยครามต ิดดีและซึมลึกลงไปในเน ื้อผ้ามากกว ่าการล้างผ้าฝ้าย ... กว่า 2,000 ปี รายงานครั้งแรก ใน ...

img-article img-article

เพชรบูรณ์เผยรายชื่อโรงสีรับจำนำข้าว

เพชรบูรณ์เผยรายชื่อโรงสีร่วมโครงการรับจำนำข้าวแล้ว มีหลักเกณฑ์รับจำนำข้าวเปลือกที่ความชื้นไม่เกิน 15% แบบไม่จำกัดปริมาณ มีระยะเวลาการไถ่ ...

img-article img-article

"โรงสี" เหลือไม่ถึงพันราย การค้าเปลี่ยน-ทายาทไม่รับไม้ต่อ

โรงสีปัจจุบันเหลือหลักร้อย. ปัจจุบันผู้ประกอบกิจการโรงสีมีจำนวนลดลง หากนับจำนวนที่มีอยู่ในสมาชิกของสมาคมโรงสีข้าวไทย ...

img-article img-article

รายงานผลการดำเนินงาน

7.1 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด 2 7.2 รายงานสรุปผลมีผู้ลงนามรับรองโดย วัด ชุมชน และภาครัฐที่เข้าร่วม 2

img-article img-article

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากผ้าปักชาวเขาเมี่ยน อ …

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ... ละวันหรือหลังฤดูเก็บเกี่ยว โดยน าป่านป่า ฝ้ายหรือใยกัญชงที่ปลูก ...

img-article img-article

บทน ำ

สวมใส่ซึ่งมีใช่แค่การทอผ้าฝ้ายเท่านั้น แต่ยังมีความนิยมในการทอผ้าไหมอยู่ด้วย ... ตำรำงที่ 1.1 แผนการด าเนินงานโครงการวิจัย ...

img-article img-article

Controlling of Post Harvest Pest by Minimizing …

รายงานชุดโครงการวิจัย ... ต่าง ๆ ของกรมวิชาการเกษตร บริษัทเอกชน โรงสีข้าว โรงเก็บข้าวโพด แปลง ... ได้แก่ เพลี้ยไฟฝ้าย (Thrips parmi Karny) ...