ค้อนบด

img-article img-article

ทักษะการเล่นเล่นเปตอง

บังคับลูก สาเหตุอาจมาจากข้อบกพร่องดังนี้ 1. ผู้เล่นจับลูกไม่ถูกวิธี และขาดสมาธิ 2. ผู้เล่นอาจตีลูกช้า หรือเร็วเกินไป 3.

img-article img-article

ดาวน์โหลดด่วน! แบบฟอร์มต่าง ๆ สำหรับคุณครู มีประโยชน์มาก

กลุ่มไลน์ข่าวการศึกษา. วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้รวบรวมแบบฟอร์มต่างๆสพชำหรับครูมาฝากกันค่ะ ซึ่งรวบรวมมาหลาย ...

img-article img-article

วิธีทำบันทึกรายรับรายจ่าย อย่างง่าย (แต่เจ๋ง) ใน Excel

การบันทึกรายรับรายจ่าย เป็นงานที่ใช้ในชีวิตจริงได้ไม่ยาก ช่วยในการเรียนรู้ Excel เบื้องต้นได้ แถมยังเป็นการฝึกวินัยทางการเงินได้อีกด้วย ...

img-article img-article

6 วิธีพัฒนาเชาวน์ปัญญา …

เสริมลูกด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ ... แบบฝึกหัดเชาว์ปัญญา โยงเส้นจับคู่ภาพที่เหมือนกัน ชุดที่ 2. แบบฝึกหัด / อนุบาล 1.

img-article img-article

แจกฟรี! แบบฝึกหัดอนุบาล3 การบ้าน …

แจกฟรี! แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อม แบบฝึกหัดอนุบาล3 เหมาะสำหรับเด็ก ๆ คุณพ่อคุณแม่สามารถนำแบบฝึกหัดดังกล่าวไปสอนลูกเพื่อเป็นการทบทวนได้

img-article img-article

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวเเละปริมาตร …

รบั. แบบฝกึ ทักษะคณติ ศาสตร์ ชดุ ท่ี 5 เรอื่ ง พื้นที่ผิวและปรมิ าตรของทรงกลม 27. แบบฝกึ ทกั ษะที่ 3.1. วิชำ ค23101 คณิตศำสตรพ์ นื้ ฐำน ชน ...