ค้อนบด

img-article img-article

บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม En-Tech บริษัทจัดการกากของเสียครบวงจร

0863188970. En-Technology บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมครบวงจร. About Us. บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม. บริการกำจัดกากตะกอน. โรงงานผลิตปุ๋ย. ประเภทรถ ...

img-article img-article

"เถ้าแก่น้อย" Diversify ธุรกิจ จาก "สาหร่าย" สู่ "เครื่องดื่ม" …

"เถ้าแก่น้อย" ที่ประสบความสำเร็จกับธุรกิจขนมสาหร่ายแปรรูป และได้พยายามแตกแขนงธุรกิจต่างๆ ผลจาก COVID-19 ทำให้ทั้งสินค้าสาหร่ายของเถ้าแก่น้อย ...

img-article img-article

การตลาดแบบ Inside-out กับ Outside-in

การตลาดแบบ Inside-out กับ Outside-in. ปัญหาใหญ่ที่สุดของแนวคิดเถ้าแก่ที่ผมกล่าวถึง ก็มักจะหนีไม่พ้นเรื่องของการขาดเงินทุนหมุนเวียนใน ...

img-article img-article

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

1.1 สาหร่ายทอด (Crispy Seaweed) เป็นการแปรรูปสาหร่ายโดยการทอดผ่านน้ำมัน และโรยผงปรุงสูตรเฉพาะของบริษัทฯ ตัดแบ่งบรรจุซอง ชื่อทาง ...

img-article img-article

แนวทางการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม

กากของเสียที่มีการจัดการโดยการฝังกลบสูงสุด 50 อันดับ 26. คุณลักษณะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิติ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 36

img-article img-article

แนวทางการจัดการของเสีย …

6 แนวทางการจัดการของเสียตามกฎหมายใหม่ (ต่อ) - สิงปฏิกูลหรือวัสด ุทีไม่ใช้แล้ว คือ สิงของทีไม่ใช้แล้วหรือของเสียทังหมดทีเกิดขึน

img-article img-article

โรงงานเถ้าฮงไถ่

กิจกรรมแนะนำ: เดินเล่น, ถ่ายรูป, ชมงานศิลป์. ระยะเวลาที่ใช้กับสถานที่นี้: 1 - 2 ชั่วโมง. (เมืองราชบุรี) โรงงานเถ้าฮงไถ่ ตั้งอยู่ ...

img-article img-article

โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสียภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

๔.๑ ผลผลิต โรงงานจัดการของเสียตามหลัก 3Rs จำนวน ๙ โรงงาน ๔.๒ ผลลัพธ์ โรงงานลดการฝังกลบของเสีย มุ่งสู่สังคมปลอดปล่อยคาร์บอนต่ำ

img-article img-article

เถ้าลอย องค์ประกอบทางเคมี …

0–3. 0–5. วัสดุเถ้าลอยจะแข็งตัวในขณะที่ลอยอยู่ในก๊าซไอเสีย และถูกเก็บรวบรวมโดยเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตหรือถุงกรอง เนื่องจาก ...

img-article img-article

เปิด 11 โครงการ 'โรงไฟฟ้าขยะชุมชน' ที่ต้องจ่ายไฟเข้าระบบ 31 ธ.ค. 62

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)-มหาดไทย อนุมัติจัดตั้งโรงไฟฟ้าขยะชุมชน ให้เอกชนดำเนินงานในพื้นที่ 11 อปท. ใน 9 จังหวัด กำลังผลิตติดตั้ง 83 เม ...

img-article img-article

ผังเมืองเรื่องวุ่น โรงงานควรอยู่หรือไป เมื่อชุมชนขยายล้อมรอบ

หากโรงงานมีที่อยู่อาศัยเข้ามาล้อมรอบเกิด ... โรงงานที่ตั้งหลังประกาศใช้ผังเมือง ให้จัดการบังคับใช้กฎหมายได้เลย แต่สำหรับ ...

img-article img-article

เปิดแผนปี 64 "เถ้าแก่

ร้านขายของฝากเถ้าแก่น้อยแลนด์ (Facebook เถ้าแก่น้อยแลนด์) ส่งสินค้าใหม่กลุ่มกัญชง – Plant-based ฟื้นยอดขายปี 64

img-article img-article

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษทั เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์แอนด์ จาหน่ายขนมขบเค้ียวและของฝาก ประเทศไทย 100.00 100.00 แฟรนไชส์ จ ากัด และธุรกิจร้านอาหาร

img-article img-article

"เถ้าแก่น้อย" ขอ 2 ปี ฟื้นธุรกิจ ทวงคืนยอดขาย-กำไร กลับสู่จุดสูงสุด

ปฏิบัติการ Go Firm กลยุทธ์การพลิกฟื้นธุรกิจสาหร่ายสแน็ค "เถ้าแก่น้อย" ให้กลับมายืนหยัดทำยอดขาย และกำไรแตะระดับสูงสุดอีกครั้ง งานนี้แม่ทัพ ...

img-article img-article

การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและการจัดการของเสีย

ปตท. มุ่งเน้นบริหารจัดการของเสียทั้งที่เป็นของเสียอันตรายและไม่อันตราย โดยยึดหลัก 5RS ซึ่งประกอบไปด้วย REDUCE (ลดการใช้หรือใช้ ...

img-article img-article

การจัดการขยะโดยใช้หลัก 3Rs

การลดปริมาณขยะเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน ต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน ซึ่งแนวทางการ ...

img-article img-article

Thai Beverage Public Company Limited

ตารางเปรียบเทียบผลวิเคราะห์น้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแต่ละตัวชี้วัด. Thai Beverage Public Company Limited ("ThaiBev") was incorporated in Thailand in October 2003 in order to consolidate Thailand's leading beer ...