ค้อนบด

img-article img-article

การประยุกต์ใช้ผลผลิตพลอยได้จากเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม …

การอภิปรายในประเด็นของการประยุกต์ใช้ผลผลิตพลอยได้เป็นวัสดุร่วมในการผลิตคอนกรีตเช่นเถ้าลอย เถ้าแกลบ ... ร่วมในการผลิต ...

img-article img-article

จีโนมิกส์ประเทศไทย: อนาคตของการแพทย์จีโนมิกส์และการประยุกต์ใช้…

ปี 2562 รัฐบาลเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงทำให้เกิดแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย พ.ศ.2563-2567 ขึ้น โดยถือเป็นก้าว ...

img-article img-article

อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) …

ประเทศ: การพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ Industry 4.0: ญี่ปุ่น: ศึกษาการปรับการผลิตให้เป็นเทคโนโลยีของตนเองตามความเหมาะสมในแต่ละรูปแบบ …

img-article img-article

การเดินทางของมลพิษทางอากาศอย่างเถ้าลอยสู่งานคอนกรีตระดับชาติ

โดยในปี พ.ศ. 2531 กฟผ. ได้ทดลองนำเถ้าลอยลิกไนต์ไปใช้ในการปรับปรุงถนนภายในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจทำให้ในปีต่อมามีการนำเถ้า ...

img-article img-article

การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและการจัดการของเสีย

ปตท. มุ่งเน้นบริหารจัดการของเสียทั้งที่เป็นของเสียอันตรายและไม่อันตราย โดยยึดหลัก 5RS ซึ่งประกอบไปด้วย REDUCE (ลดการใช้หรือใช้ ...

img-article img-article

การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เถ้าลอยอลูมิเนียมเป็นส่วนผสมใน…

การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เถ้าลอยอลูมิเนียมเป็นส่วนผสมในอิฐทนไฟ ... เหลือใช้เป็นส่วนผสม เช่น ในอุตสาหกรรมหล่อโลหะมี ...

img-article img-article

การใช้ประโยชน์ของกากแคลเซียมคาร์ไบด์ในเถ้าก้นเตาจีโอพอลิเมอร์

3.1 วัสดุที่ใช้ในกำรทดสอบ วัสดุตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตเถ้าก้นเตาจีโอพอลิเมอร์ มอร์ตาร์ประกอบด้วยเถ้าก้นเตา (ba) จากโรงไฟฟ้า

img-article img-article

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

นับสนุนให้ใช้เถ้าชานอ้อยเป็นวัสดุประสานในการ ท้าวัสดุก่อสร้าง โดยมีอัตราส่วนผสมของปูนซีเมนต์ เถ้าชานอ้อย และเถ้าลอยเท่ากับ 70:30:10 โดย

img-article img-article

ก าลังอัดและการพัฒนา

การผลิตคอนกรีตสมรรถนะสูงในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะใช้วัสดุปอซโซลานมากกว่าหนึ่งชนิดร่วมกับปูนซีเมนต์ เช่น การใช้ซิลิ ...

img-article img-article

Unseen EGAT by ENGY ตอน จากของที่ต้องทิ้ง สู่คอนกรีตจากเถ้าลอย …

"ถ่านหินลิกไนต์ที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า เมื่อใช้มาเป็นเวลานานก็ต้องยิ่งขุดลึกลงไปเรื่อย ๆ เพื่อนำถ่านหินด้านล่างมา ...

img-article img-article

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการค้นหา …

4 Landscape Architecture Journal Vol. 4 Issue. 1 (2022) 1. บทนำ จากการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มจำนวนประชากรในเมืองเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองการขยายตัว

img-article img-article

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ 18.80 ของพื้นที่ภาคพื้นดินทั้งหมดของประเทศไทยถูกจัดเป็นเขตคุ้มครองซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่ร้อยละ 14.80 17 การตระหนักถึง ...

img-article img-article

"เศรษฐกิจหมุนเวียน" อนาคตของอุตสาหกรรมพลังงานฯ เพื่อความยั่งยืน

ริเริ่มการเป็นผู้นำระบบการใช้วัตถุดิบและทรัพยากรหมุนเวียน. กระแสการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ต้องอาศัยแรง ...

img-article img-article

Environment

1. การขาดแคลนน้ำ ซึ่งเกิดจากความต้องการน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและจำนวนประชากรโลก รวมทั้งจากปัญหาภัย ...

img-article img-article

ก าลังอัดของมวลรวม

ส าหรับวัสดุชั้นพื้นทาง เถ้าแกลบสามารถใช้ร่วมกับเถ้าลอยได้สูงสุดถึงร้อยละ 76.8 และ 87.1 ที่สารละลาย NaOH/Na

img-article img-article

อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) แนวทางของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ประเทศ: การพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ Industry 4.0: ญี่ปุ่น: ศึกษาการปรับการผลิตให้เป็นเทคโนโลยีของตนเองตามความเหมาะสมในแต่ละรูปแบบ และทยอยปรับการผลิต ...

img-article img-article

เปิดกลยุทธ์ทางธุรกิจรับการเปลี่ยนแปลงโลกด้วย "สมการใหม่"

การเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) โดยมุ่งเน้นไปที่บริการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ในการเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัลแบบครบ ...